Thursday, 27 October 2011

MATEMATIK TAHUN 6

NOMBOR BULAT HINGGA 7 DIGIT
Menama dan Menulis Nombor 

1. Nombor bulat hingga 7 digit ialah nombor 1 000 000 (satu juta) hingga 9 999 999 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).

2. Menama nombor hingga 7 digit.
  • Menama dan menyebut nombor dengan betul amat penting kerana sebutan yang betul menentukan anda menulis nombor dalam perkataan dengan betul. 

  • Namakan nombor berikut dengan betul mengikut warna: 
a). 1 354 265 : Satu juta tiga ratus lima puluh   
                        empat ribu dua ratus enam puluh 
                        lima.

b). 3 205 403 : Tiga juta dua ratus lima ribu empat 
                        ratus tiga.

c). 5 009 008 : Lima juta sembilan ribu lapan.


3. Menulis nombor dalam perkataan.
  
a). Tuliskan 2 114 058 dalam perkataan
          
     Dua juta seratus empat belas ribu lima puluh    
     lapan.
   
b). Tuliskan 7 200 303 dalam perkataan
     
     Tujuh juta dua ratus ribu tiga ratus tiga.

4. Contoh kesalahan murid semasa menulis nombor dalam perkataan.

  4 304 205 : Empat juta tiga puluh empat ribu dua 
                      puluh lima. X salah
 
 Sepatutnya: Empat juta tiga ratus 
               empat ribu dua ratus lima.

5. Menulis nombor dalam angka.
  
a). Lima juta dua puluh enam ribu lima ratus tiga. 
       
5 026 503 
   
b). Lapan juta tujuh ribu sembilan puluh dua.

8 007 092
     
6. Contoh kesalahan murid semasa menulis nombor dalam angka.

   Tiga juta dua ratus empat ribu enam ratus dua.

3 2004 6002  X salah
 
 Sepatutnya: 3 204 602

7. LATIHAN 
a) Tuliskan nombor berikut dalam perkataan.
  •  4 234 765
  •  2 406 207
  •  6 009 400
  •  8 038 009    
b) Tuliskan nombor berikut dalam angka.
  •  Lima juta enam ratus tiga ribu empat puluh   lima
  •  Tiga juta dua puluh lapan ribu enam ratus lima
  •  Tujuh juta lapan ribu sembilan belas
  •  Satu juta dua belas ribu tiga puluh tujuh
-Selamat mencuba-

2 comments:

Post a Comment

 
;